Illustasjon:  Andrei Popov

 Illustasjon: Andrei Popov

Klimakompetanse - ny og viktig kunnskap

KlimaRÅD gir grunnleggende innføring i klimaendringene vi nå er inne i, og bakgrunnen for denne utviklingen. Foredrag, kurs og utredninger utformes i dialog med dere som trenger klimakompetanse og skreddersys ut fra de behov for kunnskap som din organisasjon har. Kunnskapstjenestene tar utgangspunkt i et eller flere av følgende fokusområder:

•    Globale klimaendringer og utviklingen her i Norge
•    Den røde tråden mellom klimagassutslipp, klimaendringer og klimaomstilling
•    Årsakssammenhenger og strukturelle forhold bak klimaendringene
•    Konsekvenser av klimautviklingen og muligheter for samfunnet

 

Det legges vekt på årsakssammenhenger bak klimaendringene og hvilke effekter og konsekvenser klimautviklingen har for samfunnet. Noen av undertemaene kan skisseres slik: 

•    Klimautviklingen – hvordan endres klima og hvorfor?
•    Effekter og konsekvenser av klimaendringer.
•    Menneskeskapte klimaendringer – krever menneskeskapt klimaomstilling. 

•    Hvordan kan ulike forvaltningsnivå arbeide med klimaomstilling?
•    Samarbeidsplattformer mellom kommuner, fylker og statlige organer.
•    Sårbarhet og risiko i klimaendringenes tid. 
•    Kontekstavhengige risiko og sårbarhetsanalyser.

•    Kunnskapsgrunnlaget fra klimaforskningen – sikkerhet og usikkerhet.
•    Klimaendringer og ekstremvær - virkninger for kritisk infrastruktur.
•    Matproduksjon og forsyningssikkerhet når klimaet endres.